Starszy specjalista ds. minersko - pirotechnicznych - Warszawa - 136942

Nr ref: 
136942
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Starszy specjalista ds. minersko - pirotechnicznych
w Sekcji Bezpieczeństwa w Komunikacji Lotniczej Wydziału Bezpieczeństwa w Komunikacji Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej
mazowieckie
Warszawa
Data ważności ogłoszenia: 
30.09.2011

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
  Komenda Główna Straży Granicznej
  al. Niepodległości 100,
  02 - 514 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w pracach Wydziału Bezpieczeństwa w Komunikacji związanych z merytorycznym nadzorem nad zadaniami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego wykonywanymi przez terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej
 • Analizowanie potrzeb związanych ze sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym przez zespoły minersko - pirotechniczne oraz przygotowywanie korespondencji w tym zakresie do odpowiednich komórek organizacyjnych KGSG i innych komórek organizacyjnych SG
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych regulujących zadania wykonywane przez zespoły minersko - pirotechniczne Straży Granicznej
 • Przygotowywanie specyfikacji zamówienia do zakupów sprzętu specjalistycznego do prowadzenia działań minersko - pirotechnicznych zawierającego informację dotyczącą funkcjonalności, cech użytkowych, warunków eksploatacji oraz podstawowych parametrów
 • Organizowanie współpracy pomiędzy zespołami minersko - pirotechnicznymi SG a innymi komórkami wykonującymi zadania w powyższym zakresie poza Strażą Graniczną
 • Opracowywanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań zespołów minersko - pirotechnicznych i funkcjonariuszy rozpoznania minersko - pirotechnicznego
 • Uczestniczenie w nadzorowaniu wykonywania zadań przez zespoły minersko - pirotechniczne Straży Granicznej i funkcjonariuszy rozpoznania minersko - pirotechnicznego
 • Analizowanie potrzeb szkoleniowych zespołów minersko - pirotechnicznych oraz funkcjonariuszy rozpoznania minersko - pirotechnicznego w zakresie szkoleń specjalistycznych wymaganych do skutecznego i bezpiecznego wykonywania działań minersko - pirotechnicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze wykonywania rozpoznania i wykonywania zadań minersko - pirotechnicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
  • przeszkolenie w zakresie rozpoznania minersko - pirotechnicznego, neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych
  • znajomość parametrów wyposażenia specjalistycznego wykorzystywanego do prowadzenia działań minersko - pirotechnicznych

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie kursów specjalistycznych z zakresu rozpoznania pirotechnicznego lub prowadzenia działań minersko - pirotechnicznych
 • kopie dokumentów potwierdzających 5 - cio letnie doświadczenie zawodowe w obszarze wykonywania rozpoznania i wykonywania zadań minersko - pirotechnicznych
 • kopie dokumentów potwierdzających pozostałe kwalifikacje kandydata

Termin składania dokumentów:

30-09-2011 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100,
02 -514 Warszawa
z dopiskiem "oferta pracy - starszy specjalista Zarząd Graniczny KGSG" oraz numer ogłoszenia.

Inne informacje:

Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.
Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2061 zł netto + dodatek za wysługę lat.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego.
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagane wykształcenie: 
wyższe
Branża: 
Inne
Status ogłoszenia: 
Nieaktualne