Drogomistrz - Szczecin - 135568

Nr ref: 
135568
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Drogomistrz
w Odwodzie Drogowym w Rurce Rejonu w Szczecinie Oddziału w Szczecinie
zachodniopomorskie
Szczecin
Data ważności ogłoszenia: 
25.07.2011

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
  Obwód Drogowy w Rurce Rejonu w Szczecinie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie robót interwencyjnych mających na celu usuwanie zagrożeń na drodze,
 • wykonywanie objazdów i kontroli dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania oraz współpraca z Policją w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • kontrolowanie pasa drogowego pod kątem jego ochrony,
 • nadzorowanie robót zleconych w drodze przetargów,
 • prowadzenie i koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne o specjalności budowlanej lub o specjalności inżynieria ruchu drogowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w drogownictwie, budownictwie lub transporcie,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
  • dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność i dbałość o powierzone mienie,
 • dobra organizacja i umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

25-07-2011

Miejsce składania dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
ul. Boh. Warszawy 33
70-340 Szczecin

Inne informacje:

Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (91) 46-00-727 lub (91) 43-25-350

Wymagane wykształcenie: 
średnie lub wyższe
Branża: 
Budownictwo/Architektura/Geodezja
Branża: 
Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
Status ogłoszenia: 
Nieaktualne